Надлежности Управе


Управа се образује као јединствен орган.
У Управи се образују одсеци као унутрашње организационе јединице за обављање међусобно сродних послова, који због своје природе, целовитости и начина обављања захтевају непосредну повезаност.
Одсеци имају најмање петоро запослених.
У оквиру одсека, за обављање послова исте врсте или међусобно повезаних послова који су специфични по начину обављања, могу се образовати групе које имају најмање троје запослених. 

Члан 8.


За обављање појединих послова Управе, посебно у вези са остваривањем права грађана, може се организовати рад у месним заједницама и месним канцеларијама.
                            Члан 9.
Унутрашње организационе јединице Управе су :
1. Одсек за послове кабинета Председника градске општине;
2. Одсек за правне и заједничке послове;
3. Одсек за финансије;
4. Одсек за привреду и локални развој;
5. Одсек за имовинско - правне и комуналне послове.

Члан 10.


Одсек за послове кабинета Председника градске општине обавља стручне, саветодавне и организационе послове за остваривање надлежности и овлашћења Председника градске општине и друге послове који се односе на представљање градске општине у односима према правним и физичким лицима у земљи и иностранству. Одсек обавља следеће послове:
-припрема радне и друге састанке Председника градске општине и припрема материјал за јавне наступе лица на функцијама у Градској општини;
-послове пријема грађана који се непосредно обраћају Председнику градске општине;
-протоколарне послове поводом посета и пријема домаћих и страних представника, културних, спортских и других представника и друге протоколарне послове лица на функцијама у Градској општини;
-послове везане за сарадњу са другим општинама у земљи и иностранству, са социјално-хуманитарним организацијама и другим организацијама и институцијама;
-послове контакта са медијима ради информисања јавности о раду и активностима Градске општине и друге послове комуникације са медијима;
-послове иницирања и израде стручних пројеката и пројеката који произлазе из међународне сарадње са другим општинама у земљи и сарадње са невладиним и организацијама из области привреде, образовања, културе, спорта и социјалне заштите;
-помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са инвалидитетом као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама на свом подручју;
-послове везане за организацију културних и спортских манифестација и других активности од значаја за Градску општину;
-послове усмерене на подстицање развоја културно - уметничког аматеризма;
-води евиденцију о актима и предметима Председника градске општине, сређује и архивира документацију везану за његове активности;
-врши и остале административно-техничке и друге послове у складу са законом и другим прописима.

Члан 11.


Одсек за правне и заједничке послове прати прописе за које је надлежна локална самоуправа, иницира усаглашавање са новонасталим променама и обавља друге правне и заједничке послове. Одсек обавља:
-послове обраде најсложенијих правних питања из надлежности Градске општине;
-послове израде нацрта нормативних аката везаних за организацију и рад органа Градске општине;
-послове израде нацрта аката којим се прописују прекршаји за повреде прописа Градске општине;
-нормативно-правне послове из области радно правног законодавства за изабрана, постављена и запослена лица и послове вођења персоналне евиденције;
-стручне, административно-техничке и организационе послове за потребе органа Градске општине;
-стручно-техничке послове спровођења избора, референдума и збора грађана;
-послове везане за организацију и рад мировних већа;
-послове везане за оснивање и рад месних заједница и других видова месне самоуправе;
-послове пружања правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
-послове канцеларијског пословања, писарнице, архиве,пријема, отпремања и доставе поште;
-послове инсталације и одржавања информационо-комуникационог система градске општине;
-послове обезбеђења, одржавања објекта, противпожарне заштите и друге послове од заједничког интереса за потребе органа градске општине;
-послове превоза моторним возилима и вршење сервисних и других услуга;
-и друге послове у складу са законом, прописима Града и Градске општине.

Члан 12.


Одсек за финансије обавља послове буџета, трезора и финансијске послове Градске општине. Одсек обавља:
-послове планирања примања и текућих прихода, издатака и текућих расхода;
-послове израде нацрта буџета Градске општине;
-прати извршење буџета и информише извршне органе;
-послове интерне контроле коришћења буџетских средстава;
-послове буџетског рачуноводства и извештавања;
-послове израде нацрта завршног рачуна буџета Градске општине;
-послове управљања готовинским средствима;
-послове обрачуна плата, накнада и осталих личних примања;
-послове финансијске оперативе и благајничке послове;
-послове на вођењу евиденције основних средстава, опреме и инвентара;
-послове израде нацрта прописа из области финансија, праћења прописа који регулишу ову област и праћење спровођења донетих аката из области финансија;
-стручне и организационе послове из области спровођења јавних набавки Градске општине, припреме нормативних аката, праћења и примене прописа који регулишу област јавних набавки;
-и друге послове у складу са законом, прописима Града и Градске општине.

Члан 13.


Одсек за привреду и локални развој обавља послове везане за општи привредни и локални развој Градске општине и унапређење и развој сеоског подручја. Одсек обавља:
-послове везане за унапређење општег оквира за привређивање у Градској општини, у складу са актима Града.
-доноси програме и спроводи пројекте привредног развоја и развоја сеоског подручја;
-послове у вези предузимања мера за спречавање штета, организације заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара, као и стварању услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, у складу са прописима града;
-обавља послове везане за заштиту и унапређење животне средине;
-послове везане за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
-послове везане за развој угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју;
-прати и подстиче развој пољопривреде на подручју Градске општине;
-подстиче и помаже развој задругарства на подручју Градске општине;
-стара се о коришћењу пашњака и обавља послове везане за привођење пашњака другој култури;
-обавља послове у вези насталих штета од елементарних непогода на пољопривредним културама;
-израђује планове одбране за подручје градске општине, у складу са планом Града;
-доноси годишњи програм рада у вези са привредним и локалним развојем градске општине;
-реализује програм коришћења и заштите природних вредности у складу са програмом Града;
-обавља и друге послове у складу са законом, прописима Града и Градске општине.

Члан 14.


Одсек за имовинско-правне и комуналне послове обавља послове везане за имовинско-правну и комуналну делатност на подручју Градске општине:
-прати прописе и израђује нацрте нормативних аката који регулишу област имовинско-правне и комуналне делатности;
-извршава прописе и опште акте Града и Градске општине из области имовинско правне и комуналне делатности;
-даје мишљење на просторне и урбанистичке планове Града који се доносе за подручје општине;
-уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора, у складу са посебном одлуком Града;
-спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
-предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа стамбених и пословних објеката, зелених површина, дечјих игралишта, објеката јавне расвете и саобраћајних знакова и сл.;
-обавља послове општег уређења насељених места на свом подручју из надлежности Градске општине;
-доноси одлуке о постављању монтажних објеката на јавним површинама у складу са планом и прописима Града;
-доноси одлуке о одржавању и уређивању гробаља на свом подручју у складу са прописима Града;
-уређује радно време, места на којима се могу обављати угоститељске делатности и утврђује друге услове за обављање ове делатности;
-учествује у изради програма изградње, одржавања, управљања и коришћења сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
-обавља послове уређивања и утврђивања начина коришћења и управљања сеоским водоводима, изворима, јавним бунарима и чесмама;
-обавља комунално–инспекције послове, стара се о одржавању комуналнгог реда у општини и спроводи прописе којима се уређује комунални ред у складу са законом и актима Града;
-уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
-обавља и друге послове у складу са законом,прописима Града и Градске општине.