Веће Градске општине Пантелеј:
доноси прописе и друге опште акте из надлежности Градске општине, у складу са Статутом Града

 

  • доноси буџет и завршни рачун

 

  • даје претходно мишљење на програм развоја Града и урбанистичке планове који седоносе за подручје Градске општине Пантелеј

 

  • одлучује о обележјима и празнику Градске општине Пантелеј и установљава награде и јавна признања општине

 

  • одлучује о сарадњи и удруживању са градским општинама других градова у земљи и иностранству

 

  • расписује референдум за своје подручје или део подручја и даје одговор на грађанску иницијативу

 

  • обавља и друге послове утврђене овом одлуком у складу са Статутом Града.